සමාගම් පුවත්

 • Construction of Water Storage Tank in Indonesia
  තැපැල් කාලය: 04-21-2020

  ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එස්.යූ.එන් මහතා ජූලි 17 සිට 19 දක්වා කාලය තුළ ඉන්දුනීසියාවේ ජාර්කාර්ටා හි 11 වන waste න අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු පොළ නැරඹීමට නියමිතය. සන් මහතා සමඟ ජර්කාටාහිදී හමුවීමට මිතුරන්ට අවස්ථාවක් ලැබේ යැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. දැන් නව ටැංකිය ඉදිකර ඇත, අනාගතයේදී අපට තවත් සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ හැකියැයි බලාපොරොත්තු වෙමු. වැඩිදුර කියවන්න »

 • IFAT Exhibition India
  තැපැල් කාලය: 04-21-2020

  2019 ඔක්තෝබර් 16 සිට 18 දක්වා ඉන්දියාවේ IFAT ප්‍රදර්ශනය. ප්‍රදර්ශන භූමිය: ශාලාව 1, බොම්බේ ප්‍රදර්ශන මධ්‍යස්ථානය (බීඊසී), මුම්බායි, ඉන්දියාව සී 38-ෂිජියාෂුවාං සිටි ෂායැං බයෝගාස් උපකරණ සමාගම. වැඩිදුර කියවන්න »

 • Our Project In Xuzhou
  තැපැල් කාලය: 03-31-2020

  මෑතකදී චීනයේ ෂුෂෝ හි අපගේ ව්‍යාපෘතියක් - ඇනරොබික් ඩයිජෙස්ටර් ටැංකිය හයිට් මීටර් 22.8, ඩියා. මීටර් 6.11 ක් ධීවර විය. වැඩිදුර කියවන්න »