උද් it ෝෂකයා

  • Stirrer/Agitator

    Stirrer / Agitator

    ජීව වායුව, අපද්‍රව්‍ය උපාංග. එය ටැංකි බිත්ති උද් it ෝෂකයා සහ ටැංකි ඉහළ උද් it ෝෂකයා ලෙස බෙදා ඇත. විවිධ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ වර්ග සහ ආකෘති තෝරා ගනු ලැබේ. තවද ද්රව්ය හා නිශ්චිත ප්රමාණය ද වෙනස් වේ.