විදුලි පන්දම

 • Biogas torch

  ජීව වායු පන්දම

  ජීව වායුව, අපද්‍රව්‍ය උපාංග.

   උද්ධෘත අයිතම

  100 න මීටර් 100 පූර්ව මිශ්‍ර ජෛව වායු පන්දම් කට්ටලය

  මෙහෙයුම් දර්ශකය:

  මීතේන් දහනය පරාසය: 100m3 / h

  මීතේන් තෙතමනය: ≤6%  

  මීතේන් අන්තර්ගතය: ≥35% -55% (මීතේන් අන්තර්ගතය 55% දක්වා, විදුලි පන්දම පැයට මීටර් 100 ක් දක්වා දැවී යයි)

  හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් අන්තර්ගතය: pp50ppm

  යාන්ත්‍රික අපද්‍රව්‍ය: ≤0.2%

  ප්‍රධාන ගෑස් සැපයුම් නල මාර්ගය DN40 ට නොඅඩු විය යුතුය (3kpa පීඩනය යටතේ).