සුසුඕ හි අපගේ ව්‍යාපෘතිය

මෑතකදී චීනයේ ෂුෂෝ හි අපගේ ව්‍යාපෘතියක් - ඇනරොබික් ඩයිජෙස්ටර් ටැංකිය හයිට් මීටර් 22.8, ඩියා. මීටර් 6.11 ක් ධීවර විය.

news


තැපැල් කාලය: මාර්තු -31-2020